English Công văn số 5371/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2021 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn tham vấn Trị Giá Hải Quan

Updated: 23/11/2021 | 11:30:20 AM

Để tăng hiệu quả công tác kiểm tra trị giá hải quan, tham vấn, ấn định trị giá

(24/7 Working Hours: )

Tin tức khác