Kho bãi và phân phối

Kho bãi và phân phối

Kho bãi và phân phối

Kho bãi và phân phối

 

4. Trung tâm kho bãi và phân phối

 

 

 

o Dịch vụ kho bãi tổng hợp
 
 
 
o Dịch vụ trước khi phân phối
 
 
 
o Dịch vụ phân phối trực tiếp