Vận chuyển đường biển quốc tế

1. Vận chuyển đường biển quốc tế

o     giao từ kho đến kho

o    giao từ cảng đến cảng

o    vận chuyển hàng lẻ, hàng container

o    Vận tải đa phương thức

o    Giải pháp cho hàng hóa quá khổ, quá trọng lượng

o    Vận chuyển container do người gửi hàng sở hữu